தெருக்கள்

  • தெருப்பெயர் ஆய்வு 01

    மதுரை தெருப் பெயர் ஆய்வு – 01

    இன்றைய மதுரை நகரமைப்பின் சிறப்பில் அதன் தெரு அமைப்பே முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எனில் மிகையன்று. அத்தெருக்களுக்குச் சூட்டப்பட்டுள்ள தெருப்பெயர்கள் மேலும் அத்தெருக்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கின்றன. மதுரையின்…

    Read More »
Back to top button
error: